Зареждам...

Правно обслужване на физически и юридически лица

Адвокатската професия е преди всичко отговорност. Адвокатът трябва да служи на законните интереси и права на физическите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава. Основна функция на адвоката е да се застъпва професионално пред институции, граждани и организации за законните интереси на своите клиенти. Адвокатът действа в съответствие със закона и предоставя правна помощ, ръководейки се от вътрешното си убеждение. Взаимоотношенията между адвоката и клиент се градят на основата на доверието, като опазването на професионалната тайна е основно и първостепенно задължение на адвоката. Професионалните консултации поискани и дадени своевременно, могат да спестят дългогодишни спорове. Част от адвокатската професия включва освен консултирането по правни казуси, изготвянето на документи, процесуалното представителство и съдебната защита.

Адвокатската професия е свободна и се упражнява на базата на равноправно договаряне. Адвокатът следва при поемане на всеки конкретен казус да представи пред своя доверител избрания път на действие и защита, да дава указания на клиента си и да съдейства за защита на неговите права и законни интереси. Задължение на адвоката е да изпълни своята работа професионално и съобразно закона. Изходът от конкретния случай никога не е предрешен, зависи от конкретните обстоятелства и доказателствата в тяхна подкрепа.

Крайната цел е при разрешаването на всеки конкретен случай, клиентът да бъде оптимално защитен, съобразно предоставената от самия него информация и търсената защита.

Публикации